top of page
obchodní podmínky

1.Základní ustanovení

Provozovatel:
MgA. Lenka Záhorková
se sídlem: Kosmonautů 1325, 511 01 Turnov
provozovna: Bořivojova 729/114, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
IČO: 04727398
„nejsme plátci DPH“


Kontaktní údaje:
email: nalejto@gmail.com
tel.: +420 774 338 084
č.ú.: 5836879329/0800

 
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Turnov

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi Lenkou Záhorkovou (dále jen „provozovatel“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“),  v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nalejto.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv upravit. Právní vztahy mezi provozovatelem a kupujícím, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem.
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
 
2. Ochrana osobních a dalších údajů
Kupující se zavazuje poskytnout provozovateli nezbytné osobní údaje, které poslouží k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je oprávněn poskytnout také další údaje, které chce mít uvedeny na prodejních dokladech.
Provozovatel se zavazuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zaručuje, že veškeré osobní údaje budou použity výhradně za účelem vyřízení objednávky.
Získané údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně, s výjimkou těch údajů, které jsou nezbytné pro doručení objednávky přepravní společností.
 
3. Objednávka zboží a její odeslání
Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.
O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.
Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.
V případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za dopravu do zahraničí dle ceníku.

Doprava po České Republice a Slovenské republice je zajišťována společností DPD.

Osobní vyzvednutí je možné v: Ateliér B114 na adrese: Bořivojova 114, Praha 3 – Žižkov
Ateliér B114
Bořivojova 114
Praha 3 – Žižkov

Otevírací doba:
nemá otevírací dobu

 
Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: bankovním převodem po dokončení objednávky nebo dobírkou
Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.
Nejsme plátci DPH. Ceny nabízeného zboží je tak konečná.
 
4. Zrušení objednávky
Kupující i provozovatel jsou oprávněni závaznou objednávku bez udání důvodu zrušit, a to buď zasláním storno emailu na email nalejto@gmail.com nebo telefonicky (tel.: 774338084).
Pokud se jedná o zrušení ze strany kupujícího, doporučuje provozovatel stornovat objednávku co nejdříve, než dojde k předání objednávky přepravní společnosti. O předání zboží přepravní společnosti provozovatel informuje emailem.
Pokud kupující nestihne objednávku stornovat dříve, než je předána přepravní společnosti, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dopravou.
 
5. Reklamace
Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
Pokud kupující objeví během používání zakoupeného zboží vadu, která nebyla způsobena nestandardním zacházením, ale je vadou výrobku, má nárok zboží v záruční době reklamovat.
Při převzetí zásilky doporučuje provozovatel překontrolovat ihned její stav. V případě poškození obalu nebo neúplnosti zásilky má kupující nárok zboží odmítnout (nepodepsat protokol o převzetí). V takovém případě sepíše kupující s dopravcem na místě protokol o poškození (nutné je potvrzení dopravce) a odešle ho do 24 hodin na email provozovatele. Pokud by kupující nejdříve protokol o převzetí zboží podepsal, nemohl by následně uplatnit reklamaci na neúplnost nebo poškození zásilky.
Zboží určené k reklamaci doporučujeme zasílat buď v originálním, nebo vyhovujícím obalu, který zboží ochrání před dalším případným poškozením během přepravy.
Po posouzení reklamace dodavatelem bude kupující vyrozuměn o výsledku emailem. Lhůta pro vyřízení reklamace je podle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.
 
6. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže provozovatel nedodrží smluvní podmínky.
Podle zákona č. 367/2000 má kupující jako fyzická osoba (nikoliv podnikatelský subjekt) nárok vrátit zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od doručení zásilky. Zboží je nutno zaslat v originálním neporušeném obalu, nepoužité, se všemi doklady (kopie faktury, náhradní díly,…) Provozovatel vrácené zboží posoudí, a pokud bude v pořádku, vrátí kupujícímu peníze. Provozovatel nehradí náklady na dopravu vráceného zboží. Zásilky s chybějícími doklady nebudou uznány.
 
7. Cookies
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač nebo mobilní zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nebo mobilní zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné 1.12.2020 až do odvolání nebo jejich změny a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím. Kupující odesláním objednávky zboží stvrzuje, že byl s obchodními podmínkami srozuměn a že s nimi souhlasí. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 
bottom of page