top of page
obchodní podmínky

 
1. Základní ustanovení

Provozovatel (prodejce):
MgA. Lenka Záhorková
se sídlem: Kosmonautů 1325, 511 01 Turnov
provozovna: Bořivojova 729/114, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
IČO: 04727398
„nejsme plátci DPH“


Kontaktní údaje:
email: nalejto@gmail.com
tel.: +420 774 338 084
č.ú.: 5836879329/0800

 
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Turnov


   1.1
Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi Lenkou Záhorkovou (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“),  v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nalejto.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv upravit. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších příslušných právních předpisů.
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
 

2. Ochrana osobních a dalších údajů

Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu nezbytné osobní údaje, které poslouží k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je oprávněn poskytnout také další údaje, které chce mít uvedeny na prodejních dokladech. Prodávající se zavazuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající se zaručuje, že veškeré osobní údaje budou použity výhradně za účelem vyřízení objednávky. Získané údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně, s výjimkou těch údajů, které jsou nezbytné pro doručení objednávky přepravní společností.
 

3. Objednávka zboží a její odeslání
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací). O odeslání zboží se prodávající zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. 
 

    3.1 Způsob dopravy

Zboží bude kupujícímu zasláno nejpozději do 28 dní od zaplacení celkové ceny, není-li u produktu uvedeno jinak nebo se strany jinak nedomluví. Delší doba doručení může nastat u nákupu formou předobjednávky, o čemž bude kupující informován prodávajícím.

Kupující má možnost vybrat si z následujících možností dopravy a do těchto regionů:

 
 • Česká republika
  - Doručení Standard - Zásilkovna ČR - doručení kurýrní službou zásilkovna a to buď doručením na adresu či výdejní místo
  - Doručení Standard - Kurýr ČR - doručení kurýrní službou dle výběru prodávajícího a to buď PPL, DPD, DHL, GSL apod.
  - Doručení Express po Praze - doručení kurýrní službou Liftago a to ve zvoleném časovém okně dle možností. Kupující si musí zásilku osobně převzít od kurýra v daném časovém okně na dané adrese.
  - Osobní vyzvednutí na adrese Bořivojova 729/114 (přízemí), Praha 3 – Žižkov, 130 00 - nemá otevírací dobu a tak je prodávající povinen kontaktovat kupujícího a osobně se s ním domluvit na termínu předání. 
   
 • Slovenská republika, Maďarsko
  - Doručení Standard - Zásilkovna SK- doručení kurýrní službou zásilkovna a to buď doručením na adresu či výdejní místo

   
 • ​Sousední státy EU - Německo, Polsko, Slovinsko, Rumunsko
  Doručení Standard - Kurýr - doručení kurýrní službou dle výběru prodávajícího a to buď PPL, DPD, DHL, GSL, UPS apod.  

   
 • Další státy v Evropě - Belgie, Chorvatsko, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko
  - Doručení Standard - Kurýr - doručení kurýrní službou dle výběru prodávajícího a to buď PPL, DPD, DHL, GSL, UPS apod.

   
Zbytek světa - dle aktuálních cen a možností dopravy pro jednotlivé regiony. Pro určitý region prodávající kontaktuje kupujícího a indviduálně smluví podmínky dopravy.

Prodávající si vyhrazuje právo zboží neodeslat do zemí, do kterých nebude odpovídat aktuální paušální cena a má právo individuálně upravit cenu dopravu dle aktuálních cen pro posílání balíků do zahraničí a předem kontaktovat kupujícího s úpravou ceny za dopravu a to e-mailem. Objednávka je platná až po odsouhlasení ceny za dopravu kupujícím a to e.mailem.

   
    3.2. Způsob platby

Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby:

- Kreditní nebo debetní kartou online. Platba probíhá pomocí platební brány Stripe, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese https://stripe.com/en-cz/legal/payment-terms. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Nejsme plátci DPH. Ceny nabízeného zboží je tak konečná.

 


 

4. Zrušení objednávky
 

Kupující i prodávající mají právo zrušit závaznou objednávku bez udání důvodu zasláním storno e-mailu. V případě zrušení ze strany kupujícího se doporučuje, aby byla objednávka stornována co nejdříve, než dojde k předání objednávky přepravní společnosti. Pokud kupující nestihne objednávku stornovat před jejím předáním přepravní společnosti, je povinen uhradit náklady spojené s dopravou. Peníze budou prodávajícím vráceny kupujícímu na stejný účet, z něhož byly přijaty, prostřednictvím platební brány Stripe. Pokud si kupující přeje jiný způsob vrácení peněz, je povinen zaslat žádost s údaji e-mailem.
 

5. Reklamace
 

Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Pokud kupující objeví během používání zakoupeného zboží vadu, která nebyla způsobena nestandardním zacházením, ale je vadou výrobku, má právo zboží v záruční době reklamovat. Kupující informuje prodávajícího o žádosti zboží reklamovat e-mailem na adresu nalejto@gmail.com s vyplněným formulářem reklamace. Při převzetí zásilky se doporučuje ihned zkontrolovat její stav. V případě poškození obalu nebo neúplnosti zásilky má kupující právo zboží odmítnout (nepodepsat protokol o převzetí). V takovém případě sepíše kupující s dopravcem na místě protokol o poškození (nutné je potvrzení dopravce) a odešle jej do 24 hodin na e-mail provozovatele. Pokud kupující nejdříve protokol o převzetí zboží podepsal, nemůže následně uplatnit reklamaci na neúplnost nebo poškození zásilky dopravcem. Kupující se však může obrátit na prodejce, přiložit fotografie a řešit rozbité zboží individuálně. Zboží určené k reklamaci se doporučuje zasílat zpět buď v originálním, nebo jiném vyhovujícím obalu, který zboží ochrání před dalším případným poškozením během přepravy. Kupující zašle zboží zpět prodávajícímu na adresu: Lenka Záhorková, Bořivojova 729/114 - Ateliér B114, Praha 3, 130 00. Po posouzení reklamace prodávajícím bude kupující vyrozuměn o výsledku e-mailem. Lhůta pro vyřízení reklamace je podle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.

 

6. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy
 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud provozovatel nedodrží smluvní podmínky. Podle zákona č. 367/2000 Sb. má kupující jako fyzická osoba (nikoliv podnikatelský subjekt) právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zásilky. Zboží je nutno zaslat v originálním neporušeném obalu, nepoužité a se všemi doklady (formulář odstoupení od smlouvy) na adresu: Lenka Záhorková, Bořivojova 729/114 - Ateliér B114, Praha 3, 130 00. Provozovatel vrácené zboží posoudí a pokud bude v pořádku, vrátí kupujícímu peníze. Peníze budou prodávajícím vráceny kupujícímu na stejný účet, z něhož byly přijaty, prostřednictvím platební brány Stripe. Pokud si kupující přeje jiný způsob vrácení peněz, je povinen zaslat žádost s údaji e-mailem. Zásilky s chybějícími doklady nebudou uznány. Náklady na dopravu při vrácení zboží hradí kupující.

 

 

 

7. Mimosoudní vyřizování sporů se spotřebiteli

V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vás informujeme o možnosti mimosoudního vyřizování spotřebitelských sporů. 

Pokud dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem k sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je:
 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“
 

Česká obchodní inspekce je orgánem dohledu vykonávajícím dozor nad ochranou spotřebitele a postupuje dle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.

Podle § 14 odst. (2) ZOS „v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“


 

8. Cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač nebo mobilní zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nebo mobilní zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné 1.12.2020 až do odvolání nebo jejich změny a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím. Kupující odesláním objednávky zboží stvrzuje, že byl s obchodními podmínkami srozuměn, a že s nimi souhlasí. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

bottom of page